Pagina de start Noutăţi Harta site-ului Despre site
Timpul local în Moldova: 18.08.2017 13:40
RORUEN

www.moldova.md Moldova
Ghid turistic
Tururi şi excursii
Locuri pitoreşti
Climatul investiţional
Legislaţia
Oportunităţi
Relaţiile internaţionale
Relaţiile internaţionale
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (M.A.E. şi I.E.) este organul central de specialitate al administraţiei publice, abilitat să promoveze şi să realizeze politica externă a statului.

Activitatea Ministerului este reglementată de Regulamentul de funcţionare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.1156 din 4 noiembrie 2005.

Aparatul central al Ministerului, oficiile consulare, misiunile diplomatice, reprezentanţele şi misiunile de pe lîngă organizaţiile internaţionale, precum şi personalul, care activează în cadrul acestora, constituie, în ansamblu, Serviciul diplomatic al Republicii Moldova.

Obiectivele de bază şi funcţionarea serviciului diplomatic sînt reglementate de Legea cu privire la Serviciul diplomatic.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene desfăşoară o activitate amplă menită să asigure condiţii favorabile pentru realizarea plenară a intereselor naţionale ale RM în plan extern: integrarea europeană, consolidarea cooperării în cadrul organizaţiilor internaţionale şi regionale, promovarea intereselor economice, asigurarea mediului extern favorabil şi sprijinului internaţional necesar pentru derularea reformelor economice şi social-politice în RM, reglementarea conflictului transnistrean, protejarea intereselor cetăţenilor RM peste hotare şi consolidarea imaginii pozitive a RM pe arena internaţională.

Printre cele mai valoroase realizări ale diplomaţiei moldoveneşti în domeniul integrării europene, este de menţionat aprofundarea dialogului bilateral cu UE în cadrul Politicii Europene de Vecinătate; semnarea la 22 februarie 2005, la Bruxelles a Planului de Acţiuni RM-UE; deschiderea Misiunii RM pe lîngă Comunităţile Europene (mai 2005); inaugurarea Oficiului Delegaţiei Comisiei Europene în Republica Moldova (octombrie 2005); desemnarea unui Reprezentant Special al UE pentru RM şi extinderea formatului de negocieri privind conflictul transnistrean, cu includerea UE şi SUA (5+2); obţinerea facilităţilor sistemului GSP+ la exportul produselor moldoveneşti pe piaţa UE; continuarea dialogului cu Comisia Europeană în vederea obţinerii Preferinţelor Comerciale Autonome ale UE după modelul ofertei similare pentru statele din Balcanii Occidentali, etc.

La iniţiativa MAEIE au fost realizate o serie de acţiuni importante în scopul extinderii dialogului cu UE în domeniul energetic, inclusiv, în vederea integrării Republicii Moldova în piaţa energetică unică a Europei de Sud-Est. Urmare demersurilor întreprinse, Republica Moldova a obţinut statutul de observator la Tratatul Comunităţii Energetice Europene. Totodată, MAEIE a înaintat primele demersuri în adresa Comisiei Europene prin care a fost exprimat interesul ţării noastre pentru demararea dialogului privind elaborarea unei „foi de parcurs” şi semnarea unui Memorandum de colaborare în domeniul energetic între Moldova şi UE, în care ar fi stipulate măsuri concrete ce urmează a fi întreprinse pentru a asigura implicarea activă în lucrările Tratatului Comunităţii Energetice şi obţinerea statutului de membru cu drepturi depline.

Cooperarea Republicii Moldova cu ONU şi instituţiile sale specializate, de asemenea, reprezintă un domeniu important în activitatea MAEIE. Datorită demersurilor politice iniţiate de MAEIE, coordonate cu ministerele de resort, au fost obţinute un şir de decizii pozitive din partea FAO şi, respectiv, Organizaţiei Internaţionale a Muncii, privind deschiderea unor oficii la Chişinău şi desemnarea coordonatorilor naţionali. Ambele acţiuni au urmărit scopul de a asigura menţinerea sau sporirea volumului de asistenţă acordată ţării noastre în domeniile agriculturii şi, respectiv, muncii.
Pe plan intern, au fost sprijinite eforturile legate de evaluarea la jumătate de termen a Programului de Cooperare UNICEF – Guvernul Republicii Moldova pe perioada 2002-2006, precum şi a celor vizînd iniţierea unui nou ciclu programatic pentru acordarea de asistenţă Republicii Moldova de către instituţiile specializate ale ONU pe perioada 2007–2011 şi elaborarea, în acest context, a Evaluării Comune pe Ţară (CCA) şi, respectiv, a Cadrului de Asistenţă al Naţiunilor Unite (UNDAF).

S-a reuşit alegerea Republicii Moldova în Comisia pentru Agricultură a FAO şi, respectiv, Comitetul Juridic al UNESCO. Moldova a fost, de asemenea, aleasă, pentru o perioada de un an, în calitate de Vicepreşedinte al Comisiei ONU pentru Dezvoltare Socială. Au fost continuate acţiunile legate de promovarea candidaturilor ţării noastre în organele elective ale ONU şi în secretariatele Organizaţiei.
O dimensiune importantă în activitatea Ministerului şi a misiunilor diplomatice este extinderea prezenţei statului nostru în cadrul organizaţiilor internaţionale, iniţiativelor, proceselor şi structurilor regionale de cooperare: CE, ICE, OSCE, PSESE, OCEMN.

Printre succesele diplomaţiei moldave în domeniul cooperării regionale se plasează obţinerea de către Republica Moldova a statutului de membru cu drepturi depline la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (or. Thessaloniki, Grecia, 3 mai 2006).

Un alt eveniment semnificativ în procesul de dinamizare a prezenţei Republicii Moldova pe arena internaţională, a fost exercitarea mandatului de Preşedinte al GUAM, preluat prin rotaţie pentru perioada aprilie 2005 – mai 2006. Pe parcursul acestei perioade Republica Moldova a reuşit să impulsioneze la un nivel calitativ nou dezvoltarea organizaţiei.
În urma activităţii asidue a tuturor membrilor, Uniunea GUAM a devenit Organizaţie Internaţională Regională, şi-a început activitatea Secretariatul organizaţiei.

Toate statele membre au aprobat documente constitutive ale GUAM.
Exercitînd mandatul, Republica Moldova a organizat pentru prima dată Reuniunea Secretarilor Consiliilor naţionale de securitate şi a serviciilor de securitate, a fost iniţiatoarea desfăşurării la Chişinău a Reuniunii Viceminiştrilor Afacerilor Interne şi semnării Acordului comun al statelor GUAM privind programul protecţiei martorilor.

Atenţie deosebită a fost acordată noilor domenii de cooperare. Astfel, la Chişinău a fost organizat cel de-al doilea Summit al Tineretului GUAM, în cadrul căruia a fost instituită Organizaţia Internaţională „Forumul Tineretului statelor GUAM”, cu sediul la Chişinău.

De asemenea, pe durata mandatului a fost pregătită şi desfăşurată prima Reuniune a Adunării Parlamentare GUAM.
Un compartiment substanţial al activităţii MAEIE l-a constituit promovarea relaţiilor multilaterale în cadrul Comunităţii Statelor Independente deoarece piaţa CSI continuă să rămînă unul din factorii principali în dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

Problematica securităţii regionale, la modul general, şi problemele concrete legate de procesul soluţionării consecinţelor conflictului transnistrean au o pondere considerabilă în activitatea MAEIE.
În contextul dat continuă demersurile diplomatice în vederea identificării unei soluţii paşnice a problemei transnistrene şi retragerii trupelor şi muniţiilor Federaţiei Ruse de pe teritoriul RM.

Diplomaţia Republicii Moldova a reuşit să obţină includerea în documentele internaţionale pertinente, în special cele adoptate în cadrul OSCE, a obiectivului de bază al negocierilor privind reglementarea problemei transnistrene – elaborarea statutului regiunii în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.
De asemenea, printre paşii concreţi întreprinşi de MAEIE în contextul asigurării monitorizării internaţionale a situaţiei în zona de securitate, este de menţionat schimbarea formatului de negocieri şi iniţiativa de securizare a segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene.

O evoluţie pozitivă au avut relaţiile Republicii Moldova cu Alianţa Nord-Atlantică. Nivelul calitativ nou al acestor relaţii a fost definit în Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO (IPAP), implementarea căruia va contribui la intensificarea dialogului politic şi aprofundarea cooperării RM cu statele aliate şi cele partenere, va asigura modernizarea şi reformarea sectorului naţional de securitate şi apărare.

În conformitate cu prevederile Programului de Guvernare, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, prin intermediul misiunilor diplomatice, în cadrul vizitelor bilaterale şi contactelor multilaterale, promovează insistent interesele economice ale Republicii Moldova, identificînd modalităţi noi de promovare a comerţului extern, de diminuare a deficitului balanţei comerciale şi de atragere a investiţiilor în economia naţională.

Ministerul a acordat asistenţă necesară în vederea negocierii şi semnării acordurilor bilaterale în domeniul cooperării comercial-economice; evitării dublei impuneri şi protejării reciproce a investiţiilor. Au continuat activităţile de sensibilizare a partenerilor externi în vederea acordării sprijinului financiar şi tehnic necesar pentru derularea reformelor în economia naţională.

O dinamică pragmatică şi în ascensiune au relaţiile bilaterale.
Ţinînd cont de faptul că prioritatea absolută a politicii externe a RM o constituie integrarea europeană, este evident că relaţiile bilaterale cu statele – membre ale UE (Germania, Franţa, Italia, Olanda, Marea Britanie, Polonia, Ţările Baltice, Cehia, Slovenia etc.) au ocupat un loc deosebit în activitatea diplomatică.
În altă ordine de idei, evoluţia situaţiei internaţionale şi regionale a determinat o consolidare a raporturilor bilaterale cu SUA.

Un imperativ al politicii externe a devenit crearea unui model calitativ nou al raporturilor bilaterale moldo-ruse, bazate pe principiile egalităţii şi respectării drepturilor suverane ale RM.

O atenţie deosebită se acordă aprofundării şi diversificării relaţiilor cu ţările vecine – România şi Ucraina; au fost consolidate relaţiile cu Turcia, China, Japonia.

Activitatea diplomatică bilaterală s-a soldat cu stabilirea de noi relaţii diplomatice şi comercial-economice, precum şi extinderea celor existente prin semnarea unor acorduri de cooperare în domeniile politic, economic, financiar şi umanitar.

Numai în perioada 2001–2006 au fost încheiate 438 tratate, dintre care: cu Rusia – 36; România – 26; Ucraina – 42; Germania – 4; Italia – 13, etc.

La capitolul protejarea intereselor cetăţenilor noştri peste hotare, activitatea MAEIE se axează pe acordarea asistenţei consulare, completării cadrului juridic în domeniul consular şi ajustarea actelor normative în materie consulară la legislaţia internaţională.

În contextul armonizării cadrului juridic al RM cu cel al UE, MAEIE a sprijinit procesul de examinare şi avizare a proiectelor de acorduri cu statele membre ale UE (Ungaria, Slovacia, Cehia, Estonia şi Letonia), privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor.

Faza iniţială a procedurilor interne de încheiere a unor acorduri privind călătoriile reciproce a fost finalizată. Semnarea acordurilor respective este condiţionată de luarea unei decizii de principiu la nivelul organelor de conducere ale UE.
Prima rundă de negocieri, cu experţii Comisiei Europene, a posibilităţilor de facilitare a regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova a avut loc la Bruxelles, la 7 iunie 2006. În cadrul întâlnirii au fost prezentate ultimele evoluţii în procesul de implementare a prevederilor Planului de Acţiuni RM-UE în domeniul luptei împotriva traficului de fiinţe umane şi crimei organizate, migraţiei ilegale, securităţii documentelor naţionale de călătorie şi alte aspecte ce ţin de subiectul vizelor.

În cadrul dialogului, delegaţia RM a reiterat solicitarea de sprijin din partea Comisiei Europene şi a statelor membre, în vederea oferirii de către UE a mandatului pentru continuarea negocierilor privind acordurile de facilitare a regimului de vize şi readmisie RM-UE pe parcursul anului 2006, informînd oficialii europeni în detalii despre dificultăţile întîlnite de cetăţenii moldoveni în procesul de obţinere a vizelor Schengen.

Dialogul iniţiat a avut a continuare în timpul vizitei de lucru a Preşedintelui RM la Instituţiile Europene (21–22 iunie 2006). În cadrul discuţiilor reprezentanţii UE au reiterat disponibilitatea Uniunii de a acorda sprijin Republicii Moldova în problema vizelor, în special, prin crearea, în calitate de proiect-pilot în RM a unui Centru comun pentru eliberarea vizelor Schengen, responsabil pentru toate ţările Acordului dat.

Referindu-ne la dimensiunea culturală a politicii externe, este de menţionat participarea activă a reprezentanţilor Serviciului diplomatic la diverse evenimente importante, menite să promoveze imaginea ţării, valorile cultural-artistice ale ei şi să stabilească contacte de cooperare în domeniul culturii. Au fost impulsionate contactele culturale cu statele lumii. MAEIE şi misiunile diplomatice au acordat asistenţă necesară în vederea participării reprezentanţilor ţării noastre la expoziţii internaţionale, tîrguri simpozioane şi popularizării realizărilor ştiinţifice şi a patrimoniului turistic.

O atenţie deosebită a fost acordată aprofundării relaţiilor de colaborare cu UNESCO, Organizaţia Internaţională a Francofoniei şi Uniunii Latine.
 
Ultima actualizare: 02.02.2011 sus
Prin Francofonie – în Europa şi în lume

Moldova împlineşte în 2007, un deceniu de la aderarea la Organizaţia Internaţională a Francofoniei, timp în care ţara noastră şi-a confirmat prin acţiunile...

detaliat
Pagina de start Noutăţi Harta site-ului Despre site
Despre Republica Moldova Puterea de Stat Societatea Economia şi businessul Relaţiile internaţionale Catalog de resurse
Administrarea tehnico-tehnologică: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor: 28969648